ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τετάρτη, 09 Νοεμβρίου 2016 11:05

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, καλεί τους Μετόχους του σε Γενική Συνέλευση την 4η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 09 : 00 πμ. στην αίθουσα των γραφείων του ΚΤΕΛ (οδός Λυκούργου, αρ.23 στη Σπάρτη) για συζήτηση και λήψη απόφασης, πάνω στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τελική ώρα προσέλευσης : 10 : 00 π. μ.
ΘΕΜΑΤΑ 1. Συζήτηση και απόφαση για έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2017 2. Αιτήσεις, ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας στην πιο πάνω ημερομηνία , η Γενική Συνέλευση με την ίδια πρόσκληση , θα επανασυγκληθεί την 18η Δεκεμβρίου 2016, την ίδια μέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. Η κατοχή μίας (1) μετοχής παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση με μία (1) ψήφο. Κάθε Μέτοχος μπορεί, βάσει εξουσιοδότησης θεωρημένης από την Αρμόδια Αρχή, να αντιπροσωπεύσει στη Γενική Συνέλευση άλλον Μέτοχο. Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ. κ. Μέτοχοι οφείλουν :
Να καταθέσουν τα έγγραφα των Μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ( οδός Λυκούργου αρ. 23 στη Σπάρτη ) , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ή στο ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και με τήρηση της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν στην Εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των προσωρινών Τίτλων των Μετοχών, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Δαμιανός Σταθάκος

 

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)